Menu Close

Pagrįstumo principo taikymas medicinoje

Medicininės apšvitos teikiama nauda žmogaus sveikatai ir visuomenei, įvertinus jos galimą bendrą diagnostinę ar gydymo naudą, alternatyvius diagnostikos ir gydymo metodus (jų veiksmingumą, naudą ir riziką), kurių metu patiriama mažesnė medicininė apšvita arba kurių metu nenaudojama jonizuojančioji spinduliuotė, turi būti didesnė už jos keliamą individualiąją žalą. Atsižvelgiant į tai, kiekviena žmogui taikoma medicininė apšvita turi būti iš anksto pagrįsta, prieš tai įvertinus medicininės apšvitos tikslą ir žmogaus, kuriam ji taikoma, savybes.

Radiacinės saugos centro specialistai, siekdami įvertinti asmens sveikatos priežiūros įstaigose (toliau – ASPĮ) pacientams taikomos medicininės apšvitos pagrįstumą, kasmet atlieka patikrinimus įvairiose ASPĮ bei odontologijos įmonėse (toliau – OĮ).

Per pastaruosius keletą metų RSC pareigūnai atliko daugiau nei 20 ASPĮ ir 70 OĮ patikrinimų, kurių metu vertino įvairius pacientams taikomos medicininės apšvitos pagrįstumo aspektus.

 

Asmens sveikatos priežiūros įstaigos

 

Atliekant patikrinimus ASPĮ, daugiausiai dėmesio skirta šiems, su rentgeno diagnostinių procedūrų pagrįstumu susijusiems, klausimams:

 • įdiegti vidaus dokumentai, susiję su atliekamų rentgeno diagnostinių procedūrų pagrįstumu;
 • medicinos personalo, dalyvaujančio pagrįstumo procese, atsakomybės paskirstymas;
 • medicininis auditas (vidaus auditas, išorės auditas arba savarankiškas savo veiklos įsivertinimas);
 • medicinos personalo tęstinis mokymas ir kvalifikacijos kėlimas;
 • siuntimai tyrimams ir jų kokybė;
 • kiti su atliekamų rentgeno diagnostinių procedūrų pagrįstumu susiję klausimai.

 

Apibendrinant patikrinimų rezultatus nustatyta, kad:

 • visos tikrintos ASPĮ yra aprašiusios tyrimo pagrįstumo nustatymo procesus. Medicininės apšvitos pagrįstumo principas įdiegtas visų lygių ASPĮ dokumentuose – kokybės laidavimo programose, darbuotojų pareiginėse instrukcijose ir spindulinės diagnostikos darbo procedūrų aprašuose. Kokybės laidavimo programos bei kiti dokumentai peržiūrimi kartą metuose ir esant poreikiui keičiami.
 • visose ASPĮ spindulinės diagnostikos procedūros atliekamos tik su siuntimu, o vertinant pačių siuntimų kokybę nustatyta, kad juose pateikta informacija daugeliu atveju yra išsami ir pakankama tyrimui atlikti. Retais atvejais esant nekokybiškiems siuntimams, gydytojai radiologai susisiekia su paskyrėju dėl papildomos informacijos pateikimo.
 • ASPĮ sprendimai, susiję su medicinine apšvita, priimami užtikrinant, kad šios apšvitos teikiama nauda žmogaus sveikatai ir visuomenei bus didesnė už jos sukeliamą individualiąją žalą sveikatai;
 • daugumoje ASPĮ nustatytu periodiškumu vykdomi vidaus medicinos auditai. Medicininių vidaus auditų metu vertinamas rentgeno diagnostinių procedūrų pagrįstumas. Nustačius neatitiktis, susijusias su pagrįstumo įvertinimu, išsiaiškinamos priežastys, teikiamos rekomendacijos neatitiktims pašalinti;
 • gydytojai radiologai ir radiologijos technologai periodiškai mokosi bei kelia kvalifikaciją.

 

Atsižvelgiant į patikrinimų išvadas galima teigti, kad tikrintos ASPĮ spindulinės diagnostikos procedūrų pagrįstumui skiria pakankamai dėmesio.

 

Odontologijos įmonės

 

Odontologijoje didžiąją dalį rentgeno diagnostikos procedūrų atlieka gydytojas odontologas (arba kitas tos pačios įmonės specialistas), kuris atlieka visą dantų gydymą, todėl medicininės apšvitos pagrįstumo užtikrinimas šiuo atveju pirmiausia priklauso nuo paties gydytojo odontologo kompetencijos radiacinės saugos srityje. Atsižvelgiant į tai, Radiacinės saugos centro pareigūnai, tikrindami OĮ, be kitų pagrįstumo aspektų vertino ir bendrą atliekamų rentgeno diagnostikos procedūrų skaičių, tenkantį vienam pacientui, taip pat tokių procedūrų pasikartojimą.

Tikrintos OĮ savo veikloje naudojo intraoralinius ir panoraminius dantų rentgeno aparatus, rečiau – tūrinės kompiuterinės tomografijos aparatus. Patikrinimų metu nustatyta, kad vienam pacientui dažniausiai atliekamos 1–3 intraoralinės rentgeno diagnostinės procedūros. Panoraminių ir tūrinės kompiuterinės tomografijos rentgeno diagnostinių procedūrų skiriama ženkliai mažiau ir vienam pacientui dažniausiai atliekama tik viena procedūra. Pastebėtina, kad bėgant metams, ši tendencija išlieka nepakitusi. Per praėjusius 3 metus daugiausia procedūrų atlikta intraoraliniais dantų rentgeno aparatais, (žr. pav.). Tačiau visų tipų procedūrų, iš jų labiausiai panoraminių, skaičius kasmet vis auga. Tai galima paaiškinti didėjančiu panoraminių aparatų skaičiumi ir didėjančiu poreikiu panoraminėms dantų nuotraukoms atlikti (odontologijoje atliekama vis daugiau sudėtingų gydymo procedūrų, pvz., implantacijos).

OĮ yra parengusios medicininių procedūrų registravimo ir apskaitos tvarkos aprašus ir nustatyta tvarka registruoja atliekamas dantų rentgeno diagnostikos procedūras. Informacija apie atliekamas procedūras registruojama žurnaluose, skaitmeninėje laikmenoje, pacientų kortelėse. Tais atvejais, kai pacientas atvyksta iš kitos odontologijos įmonės, tyrimai atliekami su siuntimais.

 

Patikrinimų metu buvo įsitikinta, kad odontologijos gydytojai supranta atsakomybę  skiriant rentgeno diagnostinę procedūrą, ypač kai tai susiję su didele gaunama apšvita minėtų  procedūrų metu, ir nepagrįstų rentgeno diagnostinių procedūrų nenustatyta. Prieš procedūrą pacientai informuojami apie jonizuojančiosios spinduliuotės poveikį sveikatai, galimybę rentgeno diagnostinės procedūros atsisakyti.

 

Nors pacientai turi galimybe atsisakyti rentgeno diagnostikos procedūros, tačiau jie turi įvertinti galimas tokio sprendimo pasekmes visam gydymo procesui.

 

 

Radiacinės saugos centras

Kalvarijų g. 153, Vilnius

LT-08352, Lietuva

Tel. (8 5) 236 1936

Skip to content