Menu Close

Neatitikimai importuojant kosmetikos gaminius – kaip jų išvengti

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (NVSC) Kauno departamentas atkreipia dėmesį į dažniausiai nustatomus neatitikimus, importuojant kosmetikos gaminius į Europos Sąjungą (ES) iš trečiųjų šalių.

Į Europos Sąjungos (ES) šalies rinką importuojami kosmetikos gaminiai turi atitikti 2009 m. lapkričio 30 d. priimto Europos parlamento ir tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių (toliau – Reglamentas 1223/2009) reikalavimus: EUR-Lex – 02009R1223-20190813 – EN – EUR-Lex (europa.eu).

Muitinės pareigūnui sulaikius iš trečiųjų šalių atsiųstą kosmetikos gaminį ir atlikus kosmetikos gaminių vertinimą, gali būti konsultuojamasi su NVSC specialistais dėl gaminio teikimo į laisvą apyvartą sustabdymo arba teikiamas pranešimas NVSC apie gaminio išleidimo į laisvą apyvartą sustabdymo. Jeigu gaminys yra vertinamas kaip keliantis rimtą pavojų vartotojo sveikatai ir saugai, tai yra pažymima teikiamoje išvadoje ir gaminio lydimuosiuose dokumentuose įrašomas pranešimas: „Pavojingas gaminys – išleisti į laisvą apyvartą draudžiama – Reglamentas (ES) 2019/1020“ bei užtikrinti, kad gaminys nepatektų į Lietuvos Respublikos rinką.

Pagal Reglamentą 1223/2009,  kiekvienas kosmetikos gaminys, pateiktas ES rinkai, t. y. iš muitinės išleistas į laisvą apyvartą:
–    turi atitikti gaminio formos, išvaizdos reikalavimus ir dėl savo formos, kvapo, išvaizdos, pakuotės, ženklinimo, tūrio ar dydžio negali būti panašus į maisto produktą – Reglamento 1223/2009 3 str. (Sauga) a punktas;
–    turi atitikti ženklinimo reikalavimus, nurodant minimalią tinkamumo termino datą arba atviro indelio simbolį, gamybos partijos numerį arba kosmetikos gaminių identifikavimo nuorodą – Reglamento 1223/2009 19 str. (Ženklinimas);
–    turi atitikti formuluotes, kurios perkeline ar kita prasme  negalėtų įteigti, kad gaminiai turi savybių arba funkcijų, kurių iš tiesų neturi. Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 20 str. – 1 dalies (Teiginiai apie gaminį);
–    turi turėti ingredientų sąrašą – Reglamento 1223/2009 33 strp. (Bendrųjų ingredientų pavadinimų glosarijus);
–    turi turėti dokumentus (pateiktus Europos Komisijos Pranešimo apie kosmetikos gaminius portale (toliau – CPNP), patvirtinančius, kad gaminant gaminį buvo laikomasi geros gamybos praktikos – Reglamento 1223/2009 8 str. (Gera gamybos praktika) ir Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 11 str. (Gaminio informacijos byla) 2 dalies c punktas;
–    turi būti pateikta informacija  (CPNP) apie gamintojo darytus bandymus su gyvūnais, kuriant kosmetikos gaminį arba įvertinant jo ir jo ingredientų saugumą – Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 11 str. (Gaminio informacijos byla) 2 dalies e punktas ir Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 18 str. (Bandymai su gyvūnais).
–    kartu su siunčiamu gaminiu arba CPNP turi būti pateikta cheminė sudėtis, nurodant pagal Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 III-VI priedus ribojamų medžiagų kiekius ir, esant reikalui, informaciją apie ingredientų kilmę, jų priemaišas – Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 14 str. (Prieduose išvardytų medžiagų apribojimai) 1 dalis. Jeigu gaminiai pagaminti iš pluoštinių kanapių, kuriuose THC kiekis neviršija 0,2 proc., turi būti pateikti tai įrodantys dokumentai;
–    kartu su siunčiamu gaminiu arba CPNP turi būti pateiktas įgaliojimas, jei importuotojas nėra atsakingas asmuo už kosmetikos gaminio pateikimą rinkai – Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 4 str. (Atsakingas asmuo) 5 dalis.

NVSC Kauno departamento turimais duomenimis, 2021 m. buvo gauta 20 pranešimų apie sulaikytus kosmetikos gaminius, iš kurių į laisvą apyvartą pateikti 8 kosmetikos gaminiai, 7 – uždrausti tiekti rinkai (dėl netinkamo ženklinimo ir nustatytų draudžiamų ingredientų) ir dėl 5 pranešimų išvados nebuvo teikiamos.

2022 metais buvo gauta 12 pranešimų iš teritorinių muitinių postų apie sulaikytus kosmetikos gaminius, iš jų 5 pateikti į laisvą apyvartą, 4 – uždrausti tiekti rinkai (dėl netinkamo ženklinimo, nepateiktos gaminio sudėties, nepateiktos informacijos CPNP portale), o dėl 3 pranešimų išvados nebuvo teikiamos. Dažniausiai pasitaikantis pažeidimas  – Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 19 str. reikalavimų neatitinkantis ženklinimas.

Kilus klausimų dėl kosmetikos gaminių importavimo iš trečiųjų šalių į ES, galite kreiptis į NVSC elektroniniu paštu (info@nvsc.lt) arba telefonu (8 5) 264 96 76. Daugiau informacijos rasite NVSC interneto svetainės skyriuje „Kosmetikos reglamento įgyvendinimo pagalba“ .

Skip to content