Menu Close

Kviečiame prie Įstaigos kolektyvo prisijungti visuomenės sveikatos specialistą (-ę), dirbti Plungės rajono savivaldybės ugdymo įstaigose

Pareigybė: visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis sveikatos priežiūrą mokykloje.

Darbo pobūdis: visuomenės sveikatos priežiūros funkcijos vykdymas Plungės rajono savivaldybės ugdymo įstaigose (1 etatas, 38 val. per savaitę, neterminuota darbo sutartis).

Būtinas išsilavinimas, kvalifikaciniai reikalavimai: Specialistas privalo turėti aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą baigus universitetines visuomenės sveikatos studijų krypties pirmos pakopos visuomenės sveikatos studijas, arba jai lygiavertę ar prilygintą aukštojo mokslo kvalifikaciją; jeigu asmuo turi aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą baigus universitetines visuomenės sveikatos studijų krypties tik antros pakopos visuomenės sveikatos studijas.

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:

Specialistas turi žinoti ir suprasti: visuminę (holistinę) sveikatos sampratą; vaiko organizmo vystymosi anatominius, fiziologinius, psichologinius ypatumus, fizinės ir socialinės aplinkos veiksnių poveikį vaiko organizmo vystymuisi; vaikų sveikatos stiprinimo principus ir metodus; vaikų užkrečiamųjų ir neužkrečiamųjų ligų epidemiologijos principus, epidemiologinės priežiūros pagrindines priemones, specifinius šių ligų profilaktikos principus ir metodus; vaikų sveikatos rodiklius; veiksnius, darančius įtaką vaikų sveikatai; vaikų sveikos mitybos principus ir taisykles, vaikų ugdymo aplinkos atitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams pagrindinius vertinimo principus; asmens sveikatos informacijos konfidencialumo reikalavimus; vaikų teises ir socialines garantijas; bendravimo su bendruomene būdus ir pagrindines priemones.

Specialistas turi mokėti ir gebėti: analizuoti ir vertinti įtaką vaikų sveikatai darančius veiksnius; paaiškinti vaikams, tėvams ir įstaigos personalui sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo būdus, išmokyti juos taikyti praktiškai; parinkti tinkamus sveikatos stiprinimo metodus ir juos taikyti; vertinti vaikų ugdymo aplinką pagal teisės aktus, reglamentuojančius vaikų sveikatos priežiūrą, sveikatos saugą ir stiprinimą; atpažinti gyvybei pavojingas būkles, suteikti pirmąją pagalbą; bendrauti ir bendradarbiauti su įstaigos bendruomene, dirbti komandoje; planuoti ir vertinti savo veiklą, tvarkyti veiklos dokumentus, rengti ataskaitas ir rekomendacijas; pristatyti savo veiklą ir jos rezultatus; naudotis informacinėmis technologijomis.

Darbo užmokestis: pareiginės algos koeficientas 0,76. Darbuotojų veikla vertinama ir darbuotojai yra skatinami.

Privalomi pateikti dokumentai:

Gyvenimo aprašymas (CV);

Išsilavinimą, kvalifikaciją liudijančio dokumento kopija;

Asmens tapatybės dokumento kopija;

Gali būti teikiami papildomi dokumentai (rekomendacijos, išklausytų kursų, seminarų/mokymų pažymėjimų kopijos).

Dokumentai priimami el. paštu: vsbiuras@plungesvsb.lt

Planuojama atrankos data: Apie tikslų laiką ir vietą informuosime atrinktus kandidatus.

Atrankos būdas – pokalbis.

Skip to content