Menu Close

Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras vykdo Plungės rajono savivaldybės įmonėse/įstaigose nemokamas psichikos sveikatos kompetencijų didinimo įmonių darbuotojams (PSKDĮ) veiklas

Šiais metais Plungės rajono savivaldybėje buvo vykdyta 5 skirtingose įstaigose nemokamos psichikos sveikatos kompetencijų didinimo įmonių darbuotojams (toliau – PSKDĮ) veiklos. Viso dalyvavo 100 asmenų, kurie išklausė 32 – 40 valandų trunkančius mokymus, dalyvių dauguma – moterys.

PSKDĮ mokymus veda psichologo ir profesinės sveikatos priežiūros specialisto komanda. Jos įvertina darbuotojų psichoemocinę būklę, pagrindines problemas bei psichikos sveikatos raštingumo lygį, suteikia žinių apie psichikos sveikatą darbo vietoje, sudaro tolesnių veiksmų planą, atlieka atvejų analizes ir ieško galimų sprendimo būdų. PSKDĮ mokymų metu lektoriai tyrinėja psichosocialinę aplinką įmonėse, gilinasi į  pagrindines problemas, kurios kelia stresą darbo vietoje, aktyviai ieško savalaikių ir įgyvendinamų sprendimo būdų psichosocialinės aplinkos gerinimui.

Su kiekvienu susitikimu tarpusavio pasitikėjimas tarp lektorių ir  dalyvių vis didėja ir tai palaipsniui sukuria erdvę, kurioje mokymų dalyviai gali pakankamai atvirai išsakyti savo problemas, atsiverti, klausti, dalintis ir laisvai diskutuoti.

Žinios apie psichikos sveikatą jau mokymų eigoje padėjo priimti ir įgyvendinti ne vieną sprendimą, kuris teigiamai paveikė vidinį mikroklimatą, stiprino tarpusavio ryšius. Kiekviename užsiėmime buvo grupinių, patyriminių užduočių, kurių pagalba visi dalyviai turėjo galimybes atrasti, tyrinėti ir išbandyti žinias praktikoje.

Sunku apčiuopti gautą naudą mokymuose dalyvavusių dalyvių, bet džiugina mokymų dalyvių raštingumo psichikos sveikatos srityje ženkliai pagerėjusios žinios (pokytis – 23 proc. – 27 proc.). Mokymų dalyvių apklausų rezultatai taip pat fiksuoja ir reikšmingą darbuotojų kompetencijos psichikos sveikatos srityje didinimo mokymų turinio aktualumo ir naudingumo  ilgalaikį teigiamą pokytį (iki 10 proc.), kuris rodo aktyvų dalyvių įgytų žinių taikymą darbinėje veikloje bei pagerėjusią psichosocialinę aplinką darbe

Kviečiame įmones, kurios yra atlikusios psichosocialinių rizikos veiksnių vertinimą darbo vietose, kreiptis į Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurą, kuris  Jūsų įmonėje organizuos 32 – 40 valandų PSKDĮ veiklą.  Informacija/registracija tel. + 370 670 22926, el. p. plunges.sveikata@plungesvsb.lt.

Veikla vykdoma vadovaujantis LR sveikatos apsaugos ministro 2019-05-17 įsakymu Nr. V-590  „Dėl Psichikos sveikatos kompetencijų didinimo įmonių darbuotojams tvarkos aprašo patvirtinimo“, finansuojama valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos, skiriamos visuomenės psichikos sveikatos gerinimui, lėšomis.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/133c05217d5a11e98a8298567570d639?jfwid=-1dg81x53d4

Skip to content